Úvod

FRIGO, a.s., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava, IČO 31 379 397

Spoločnosť FRIGO, a.s. týmto v zmysle § 47 Zákona o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov zverejňuje požadované regulované informácie emitenta.

Zároveň týmto zverejňuje informácie pre akcionárov emitenta, ktorých povinnosť zverejnenia  vyplýva z obchodného zákonníka a zákona o cenných papierov.

Prihlásenie